Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

    Ngày 22/4/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố triển khai, tập huấn, phổ biến, giới thiệu về nội dung, ý nghĩa của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 
    Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã khẳng định: Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới. Để triển khai thi hành Hiến pháp tại thành phố Hải Phòng đảm bảo đúng yêu cầu, toàn diện và hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị và Kế hoạch triển khai thi hành Hiến Pháp, chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 

          

 Hội nghị đã nghe Báo cáo viên pháp luật Trung ương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp, thành viên Ban dự thảo Hiến pháp, phổ biến, giới thiệu nội dung ý nghĩa Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Hiến pháp mới có 11 chương, 120 điều, giảm 01 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Đây là bản hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. So với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp mới có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, do dân, vì dân, do Đảng lãnh đạo… 

    Đại biểu tham dự Hội nghị gồm các đồng chí là đại diện Thường trực Thành ủy, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thường trực HĐPHPBGDPL các quận, huyện, Tuyên truyên viên do Ban Tuyên giáo Thành ủy quản lý; Lãnh đạo pháp chế các Sở, ngành thành phố, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp. 

    Thông qua Hội nghị, các đại biểu nắm rõ hơn mục đích, ý nghĩa và kết quả của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, những điểm mới của Hiến pháp; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về việc triển khai và thực thi Hiến pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tôn trọng, tuân thủ, chấp hành những quy định của Hiến pháp và pháp luật… tạo động lực cho quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.