Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp từ năm 2002 đến năm 2009. 
Xem chi tiết tại đây.