Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2011.
Xem chi tiết tại đây.