Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2019

    Chiều ngày 17/7, UBND quận họp triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn quận. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - Hoàng Công Nhiên chủ trì cuộc họp.

    Mục đích của việc rà soát, đánh giá là kịp thời phát hiện, trình Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, tài chính cho các tổ chức, công dân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính. Đồng thời góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội, đảm bảo điều kiện để kinh tế phát triển nhanh, bền vững…. Theo kế hoạch, quá trình rà soát được tiến hành với 8 giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đó là: loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không xác định được mục tiêu rõ ràng, khi thực hiện không đạt được các mục tiêu đề ra, không phù hợp với điều hiện kinh tế, xã hội hiện nay. Cắt giảm việc hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế, giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; Áp dụng nguyên tắc cá nhân tổ chức tự chịu trách nhiệm khi thực hiện thủ thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm hậu kiểm của cơ quan nhà nước để cắt giảm các quy định về thủ tục hành chính. Giảm tần suất thực hện thủ tục, đối tượng tuân thủ, kéo dài tối đa thời hạn có hiệu lực của các loại giấy phép, giấy chứng nhận. Giảm thiểu phát sinh các thủ tục con trong quá trình thực hiện. Hoàn thiện các quy định về các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính theo hướng quy định hợp lý, cụ thể, rõ ràng… Quá trình rà soát áp dụng cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, nhà nước và loại bỏ các thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện bị trùng lặp và phân cấp các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính một cách khoa học, hợp lý. Ủy ban nhân dân quận yêu cầu việc rà soát đánh giá thủ tục hành chính phải thiết thực, nghiêm túc, tránh hình thức trong tất cả các khâu từ thống kê, đến rà soát, công bố và triển khai thực thi thủ tục hành chính. Sau rà soát, các đơn vị phải có kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận phương án đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính.

    Tại hội nghị, phòng Tư pháp quận lưu ý đại diện các ngành phường quận cần hiểu rõ bản chất của việc công bố và công khai thủ tục hành chính, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường báo cáo việc công khai và tình hình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giao.

    Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - Hoàng Công Nhiên khẳng định việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính rất cần thiết để các văn bản hành chính được ban hành đảm bảo các quy định về nội dung, thể thức, thời hiệu, phù hợp với thực tế, đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức, công dân. Qua rà soát nhằm phát hiện những thủ tục còn thiếu, chỉ ra những ý không còn phù hợp, chưa phù hợp và chưa đúng và có ý kiến kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Quá trình thực hiện rà soát đánh giá thủ tục hành chính cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các ban ngành. Đối với việc công khai thủ tục hành chính, đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đề nghị những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp nào thì cấp đó công khai, niêm yết nhằm tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức công dân khi làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước…Trước ngày 31/7, các phòng ban, ngành quận và Ủy ban nhân dân các phường hoàn thành tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo về quận. Ủy ban nhân dân quận giao nhiệm vụ cho phòng Tư pháp kiểm tra chất lượng, tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị. Trường hợp nào chưa đạt yêu cầu sẽ đề nghị cơ quan, đơn vị đó rà soát, bổ sung./.

(Đào Yến)