Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Chi tiết tại đây: 3859TDKT.rar