Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Nhân dân tham gia đóng góp gần 20 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thủy Nguyên đã được các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả cụ thể, tạo được khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; qua đó tạo được sự đồng thuận và sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai thực hiện.

Việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất tập trung được triển khai tại một số xã, trong đó điển hình là xã Đông Sơn, Kênh Giang và Minh Tân với diện tích từ 22 ha đến 30 ha/mô hình. Triển khai mô hình sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn về chi phí giảm từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng /sào, lợi nhuận tăng thêm từ 470.000 đồng/sào so với sản xuất truyền thống. Trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn tại các địa phương, việc bố trí giống cây trồng phù hợp đã mang lại hiệu quả và thu nhập đáng kể cho người nông dân.

Đến hết tháng 4/2014 các xã toàn huyện đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp với tổng số hộ là 6.865 hộ, tổng giá trị gần 20 tỷ đồng, trong đó: tiền mặt gần 7,5 tỷ đồng, giá trị tài sản trên 3 tỷ đồng, đất ở gần 6.000 m2, đất nông nghiệp trên 50 nghìn m2, tăng gần 1.000 hộ và tăng trên 4 tỷ đồng so với năm 2013.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế, khó khăn lớn nhất là vốn đầu tư. 6 tháng cuối năm 2014, huyện phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 2 – 3 tiêu chí, đưa bình quân toàn huyện đạt 12,5 tiêu chí/ xã, trong đó ưu tiên cho 11 xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015. Trong điều kiện còn khăn, huyện chỉ đạo tập trung một số tiêu chí như: xây dựng hệ thống thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn xóm, đường giao thông nội đồng, phát động nhân dân hiến đất, tự nguyện đóng góp công lao động để mở rộng đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Để hoàn thành mục tiêu, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến mọi cấp cấp, mọi ngành và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới”; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đồng thời, công khai, minh bạch các chương trình, dự án và nguồn vốn đầu tư để người dân biết và tham gia cùng thực hiện; lựa chọn các công trình ưu tiên đầu tư như cơ sở hạ tầng, môi trường nông thôn nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh để thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân./.

Phòng VH&TT