Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Quyết định
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Quyết định sô 530/QĐ-VP ngày 07/7/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố di-530-QÐ-VP.pdf