Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Quyết định
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Quyết định sô 530/QĐ-VP ngày 07/7/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố di-530-QÐ-VP.pdf