Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết
“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Ngày 22/9/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2157 /QĐ-BTP về Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Mục đích tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
 

Cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 - Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký cuộc thi được thành lập ở hai cấp: Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi ở tỉnh, thành phố trước ngày 30/9/2014.

Dự kiến Lễ Phát động cuộc thi toàn quốc sẽ tổ chức vào Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 (09/11/2014); Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi toàn quốc sẽ tổ chức vào Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 (9/11/2015).

Để cuộc thi được tổ chức đồng bộ, rộng khắp, có tính lan tỏa, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, Kế hoạch yêu cầu:

- Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương có trách nhiệm tổ chức, phát động, hướng dẫn cuộc thi trên phạm vi toàn quốc; ban hành thể lệ, bộ câu hỏi, đáp án và các tài liệu liên quan đến tổ chức cuộc thi; truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp về cuộc thi; tổng kết và phát huy các kết quả đạt được của cuộc thi để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, giới thiệu về tinh thần, nội dung của Hiến pháp; mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan tới việc tổ chức cuộc thi; vận động cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý hưởng ứng, tham gia cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở phát động, hướng dẫn. Riêng Bộ Ngoại giao chỉ đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức phổ biến, giới thiệu về tinh thần, nội dung của Hiến pháp; mục đích, ý nghĩa và nội dung liên quan tới việc tổ chức cuộc thi; vận động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia cuộc thi; nhận bài dự thi của người Việt Nam ở nước ngoài gửi về Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương để tổ chức chấm thi.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; tổng hợp, gửi bài dự thi của địa phương theo quy định tại Thể Lệ cuộc thi về Ban tổ chức cuộc thi Trung ương, và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp để phục vụ việc chấm chung khảo và tổng kết cuộc thi.

Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính./.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 2157/QĐ-BTP.