Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
tải tại đây: Thông báo thay đổi thời gian họp xử lý việc liên kết đào tạo tại VB, TL.doc