Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Tải tại đây: (KHẨN)CÔNG VĂN GỬI CÁC TRƯỜNG TCCN, CĐ,CĐN CÓ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP.doc