Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Tải tại đây:Phụ lục yêu cầu các ĐV cung cấp bổ sung.doc