Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020
Bài giảng tập huấn cơ chế, chính sách đối với Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

Phần 1- Giới thiệu các chế độ, chính sách về Quản lý tài chính doanh nghiệp
Phần 2 - Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ                    
Phần 3 - Quản lý nợ của Doanh nghiệp do nhà nước năm giữ 100%                    
Phần 4A - Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 
Phần 4B - Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên
Phần 5 - Nhiệm vụ của các Sở, ngành, trách nhiệm của chủ sở hữu vốn nhà nước 

File tài liệu: Bai giang TCDN.rar,

(Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng)