Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Kiểm tra việc sản xuất, sử dụng phương tiện đo nhóm 2

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Phòng vừa tổ chức đợt kiểm tra việc sản xuất và sử dụng phương tiện đo (PTĐ) nhóm 2 tại các đơn vị sản xuất hóa chất, ngành nhựa, cao su, chất dẻo và các đơn vị sử dụng, kinh doanh dịch vụ cân ô tô.Kiểm tra phương tiện đo tại đơn vị sản xuất thuốc lá.

Tổng số 20 đơn vị đã được kiểm tra, trong đó có 01 đơn vị sản xuất thuốc lá, 05 đơn vị sản xuất nhựa, cao su, chất dẻo, 13 đơn vị sử dụng cân ô tô. Quá trình kiểm tra cho thấy, công tác sử dụng, quản lý PTĐ nhóm 2 của một số đơn vị chưa được quan tâm. Đoàn kiểm tra phát hiện một số phương tiện đo không có chứng chỉ kiểm định hoặc hết hạn kiểm định. Hơn một nửa số đơn vị chưa cung cấp được hồ sơ phê duyệt mẫu cho PTĐ đang sử dụng tại đơn vị.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị thực hiện chưa đầy đủ các quy định của Luật Đo lường: rà soát, kiểm định toàn bộ PTĐ được sử dụng tại đơn vị và báo cáo bằng văn bản kèm theo tài liệu chứng minh việc khắc phục theo yêu cầu của đoàn kiểm tra về Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng theo quy định.

Đoàn Hiền