Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Tải tại đây: CV GỬI CÁC ĐV ĐKDT (BẢN QUÉT).doc