Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

Số: 1269 /SGDĐT- GDTX

V/v Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.

Hải Phòng, ngày 19   tháng12  năm 2014

      

          Kính gửi:  - Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế  Aptech Hải Phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin phản hồi từ các học viên của con em nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng về việc hoạt động của Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Hải Phòng có địa chỉ Tầng 3, Tòa nhà Sholega, Số 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng trong thời gian vừa qua. Để nắm bắt được tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời điểm từ 2004 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế  Aptech Hải Phòng cung cấp một số thông tin sau:

1. Hồ sơ pháp lý hoạt động của trung tâm gồm:

- Hồ sơ  hoạt động của doanh nghiệp mà trung tâm trực thuộc;

- Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp;

- Hồ sơ pháp lý Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế  Aptech Hải Phòng;

 - Giấy phép hoạt động của Trung tâm được hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Tổ chức và hoạt động của trung tâm hàng năm.

2. Chuyên ngành đào tạo, số lớp, số học viên của mỗi lớp;

3. Kết quả tuyển sinh, đào tạo của Trung tâm từ khi thành lập đến ngày 30/11/2014.

4. Chất lượng đào tạo và hiệu quả đào tạo, số học viên đã có việc làm sau khi ra trường.

5. Mức thu học phí toàn khóa học và thu chi, sử dụng nguồn học phí của Trung tâm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề nghị Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng phối hợp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Số 37 Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng trước ngày 15/01/2015, SĐT: 0313.810.486.

          Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm!

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBNDTP (để báo cáo);

- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu: VT, GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Vũ Văn Trà