Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

UBND THÀNH PHỐ HÀI PHÒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 1271  /SGDĐT- GDTX

Về việc sơ kết  học kỳ I  năm học 2014 - 2015

đối với ngành học  giáo dục thường xuyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày  22  tháng 12  năm 2014

Kính gửi Ông (Bà):

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng;

- Giám đốc trung tâm Dạy nghề và GDTX quận, huyện;

            - Thủ trưởng đơn vị đào tạo tin học, ngoại ngữ, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 ngành học giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn  các đơn vị tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Mục đích yêu cầu:                

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2014 - 2015: thực hiện các chương trình GDTX, các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; các biện pháp thực hiện hiệu quả và đề xuất giải pháp tốt nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch của Sở, phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành đối với giáo dục thường xuyên.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, kết quả đạt được theo các nội dung tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 về hoạt động của Trung tâm hoạt động cộng đồng, xây dựng xã hội học tập và công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ;

- Báo cáo kết quả công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ: Đánh giá thực chất mức độ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, mức độ phổ cập giáo dục THCS và phổ cập trung học – nghề của các đơn vị, địa phương để đề nghị công nhận mức độ đạt được của các địa phương, đơn vị..

- Tập hợp số liệu kết hợp công tác kiểm tra thực tế các trung tâm học tập cộng đồng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kì I năm học 2014-2015

.- Báo cáo tổng hợp và báo cáo số liệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo ( mẫu 04, 05, 06, 07 ). gửi về Sở Giáo dục Đào tạo (Phòng Giáo dục Thường xuyên )

- Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 15/01/2015,

2.2. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng và các Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thương xuyên

- Báo cáo đánh giá và kết quả công tác chống mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

- Sơ kết các đợt thi đua do trung tâm và ngành phát động, triển khai kế hoạch các đợt thi đua tiếp theo.

- Báo cáo và tổng hợp số liệu (mẫu  01,02) gửi về Sở Giáo dục Đào tạo (Phòng Giáo dục Thường xuyên).

Thời hạn nộp báo cáo:  trước ngày 13/01/2015.

2.3. Các cơ sở giáo dục không chính quy ( Các trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm tư vấn du học, các cơ sở hoạt động giáo dục kỹ năng sống và các cơ sở giáo dục hoạt động ngoài giờ chính khóa khác)

- Đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện các quy định của ngành; công tác tham gia, phối hợp tổ chức các hoạt động của ngành.

- Công tác phát triển, đa dạng các loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học.

- Báo cáo tổng hợp và số liệu mẫu (03) gửi về về Sở Giáo dục Đào tạo (Phòng Giáo dục Thường xuyên  ).

Thời hạn nộp báo cáo:  trước ngày 15/01/2015.

Để tổng hợp số liệu, phân tích đánh giá các mặt công tác, chuẩn bị sơ kết học kỳ I của ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị báo cáo, đánh giá chính xác, khách quan và thống kê đủ, đúng các số liệu báo cáo, đúng thời gian quy định, báo cáo bằng văn bản gửi về Phòng Giáo dục Thường xuyên  Sở Giáo dục và Đào tạo           ( gửi kèm bản mềm gửi vào địa chỉ: lethithanh@haiphong.edu.vn) ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-  Lưu:  VT, GDTXCN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Văn Trà


 

Mẫu: 01-dùng cho TTGDTX

 
 

 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HP              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX  ......................                                 Độc lập -Tự Do- Hạnh Phúc

 

Hải Phòng , ngày        tháng         năm 20..               .

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015

 

I . TÌNH HÌNH CHUNG :

1.Địa chỉ :

Cơ sở 1: ……………………………………………………… Điện thoại ………………….

Cơ sở 2:………………………………………………………..Điện thoại ………………….

Cơ sở 3:………………………………………………………..Điện thoại ………………….

  ………………………………………………………………………………

2.Nhân sự :

a. Ban giám đốc:

 

STT

Họ và tên GV

Chức vụ

Văn bằng

cao nhất

Năm

tốt nghiệp

Năm vào

Ngành

Thời gian

 bổ nhiệm lần đầu

Công tác

kiêm nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Trưởng, phó phòng; tổ trưởng, tổ phó chuyên môn:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Văn bằng

Cao nhất

Năm

Tốt nghiệp

Môn

Năm vào

Ngành

Thời gian

 bổ nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Cơ cấu giáo viên (thống kê tại  thời điểm báo cáo):  

 

 

 

Tổ

Tổng số

giáo

viên

Số giáo viên 

Nhu cầu

Số GV

biên chế

Số GV hợp đồng,  thỉnh giảng

Trình độ chuyên môn

> ĐH

ĐH

khác

thừa

thiếu

Ngữ Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoá học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Những thuận lợi và khó khăn chính trong học kỳ

 

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

          - Các hoạt động bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động: Biện pháp tổ chức thực hiện cuộc vận động ”học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các hoạt động nhằm thực hiện chủ đề năm học “đổi mới quản lý, nâng cáo chất lượng giáo dục” và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Kết quả đạt được

III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015

Nêu các hoạt động chủ yếu đã thực hiện, kết quả, số liệu; những biện pháp đã thực hiện có hiệu quả tốt , những khó khăn, vướng mắc đã khắc phục có hiệu quả , bài học kinh nghiệm:

1. Hoạt động quản lý điều hành chuyên môn

- Tổ chức thực hiện các chương trình GDTX ( Về thực hiện chương trình; quy chế chuyên môn; hồ sơ chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy, học; đánh giá, xếp loại học viên...)

- Tổ chức dạy Tin học, Ngoại ngữ.

- Liên kết đào tạo

- Tổ chức dạy nghề phổ thông.

- Tham gia hoạt động phổ cập giáo dục tại địa phương

- Tham gia công tác giáo dục hoà nhập, giáo dục cho người mù , xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

- Hoạt động thư viện, thiết bị.         

- Công tác an ninh, an toàn đơn vị; vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ.

2. Hoạt động giáo dục khác  :

- Chuyên đề, hội thảo

- Tham quan, học tập

- Giải toán trên máy tính cầm tay

-  Bồi dưỡng học viên giỏi khối 12  

- Các hoạt động:

+Tham dự thi tìm hiểu về luật giao thông

+ Hoạt động tìm hiểu HIV/AIDS

+ Hoạt động tìm hiểu giáo dục môi trường

+ Văn nghệ………………..

3.  Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học

          Tổ chức các sinh hoạt chuyên môn, báo cáo chuyên đề, hội thảo, hội thi, hội giảng, tham quan  học tập.. . Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ . .  ( Hình thức tổ chức, nơi tổ chức , thời gian , số giáo viên tham gia, đánh giá kết quả)

4. Kết quả giáo dục

Đánh giá kết quả giáo dục theo mục tiêu chương trình, so sánh và phân tích kết quả đánh giá xếp loại học viên so với năm học trước: những mặt tốt hơn , những hạn chế cần khắc phục

 

IV NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ :  

          1. Mặt mạnh, ưu điểm

          2. Hạn chế, tồn tại:

 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ II

 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ :     

                                                                                          

GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)


 

Mẫu: 03-dùng cho cơ sở các cơ sở giáo dục không chính quy khác

 
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HP              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM   ......................                                 Độc lập -Tự Do- Hạnh Phúc

 

Hải Phòng , ngày        tháng         năm 20..               .

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015

 

I . TÌNH HÌNH CHUNG :

1.Địa chỉ :

Cơ sở 1: ……………………………………………………… Điện thoại ………………….

Cơ sở 2:………………………………………………………..Điện thoại ………………….

Cơ sở 3:………………………………………………………..Điện thoại ………………….

  ………………………………………………………………………………

2.Nhân sự :

a. Ban Giám đốc:

 

STT

Họ và tên GV

Chức vụ

Văn bằng

cao nhất

Năm

tốt nghiệp

Năm vào

Ngành

Thời gian

 bổ nhiệm (công nhận) lần đầu

Công tác

kiêm nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Trưởng, phó phòng; tổ trưởng, tổ phó chuyên môn:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Văn bằng

Cao nhất

Năm

Tốt nghiệp

Môn

Năm vào

Ngành

Thời gian

 bổ nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Cơ cấu giáo viên (thống kê tại  thời điểm báo cáo):  

 

S

Lĩnh vực hoạt động giáo dục

Chuyên

Tổng số

giáo

viên

Số giáo viên 

GV chia theo

T

môn

Số GV

cơ hữu

Số GV hợp đồng,  thỉnh giảng

Trình độ chuyên môn

T

đào tạo

của GV

> ĐH

ĐH

khác

GV Việt Nam

GV Nước ngoài

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng sống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Thủ tục pháp lý:

    - Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị

    - Giấyphép hoạt động

    - Hồ sơ giáo viên

    -  Thủ tục pháp lý của trụ sở đơn vị

    -  Hồ sơ, thủ tục theo quy định đối với giáo viên người nước ngoài

...........................................................

4. Những thuận lợi và khó khăn

II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015

Nêu các hoạt động chủ yếu, số liệu đã làm được ; những biện pháp đã thực hiện có hiệu quả tốt , những khó khăn, vướng mắc đã khắc phục có hiệu quả , bài học kinh nghiệm:

1. Hoạt động quản lý điều hành chuyên môn

- Tổ chức thực hiện các chương trình  

- Công tác an ninh, an toàn đơn vị; vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nỗ

2. Hoạt động giáo dục  :

          - Quy mô đào tạo, bồi dưỡng:

STT

Nội dung, chương trình đáo tạo

Số lớp đã đào tạo

Số học viên đã đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ cấp phát

-         Các đơn vị liên kết giảng dạy:

STT

Tên trường liên kết - Quận, huyện

Nội dung, chương trình đáo tạo

Số lớp đã đào tạo

Số học viên đã đào tạo

Ghi chú       (GV Việt Nam hay nước ngoài)

- Chuyên đề, hội thảo

- Tham quan, học tập

- Các hoạt động:

+Tham dự thi tìm hiểu về luật giao thông

+ Hoạt động tìm hiểu HIV/AIDS

+ Hoạt động tìm hiểu giáo dục môi trường

+ Văn nghệ………………..

+ Sinh hoạt CLB

3.  Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học

          Tổ chức các sinh hoạt chuyên môn, báo cáo chuyên đề, hội thảo, hội thi, hội giảng, tham quan  học tập.. .

          Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ . .  ( Hình thức tổ chức, nơi tổ chức , thời gian , số giáo viên tham gia, đánh giá kết quả)

4. Kết quả giáo dục

Đánh giá kết quả đào tạo theo mục tiêu đề ra của đơn vị so sánh và phân tích kết quả đánh giá xếp loại học viên so với năm học trước . Những mặt tốt hơn , những hạn chế cần khắc phục

 

III NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

 :1. Mặt mạnh, ưu điểm

  2. Hạn chế, tồn tại:

 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ II

 

IV./ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ :     

                                                                                          

GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)


 

Mẫu: 04-dùng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

 
 

UBND QUẬN (HUYỆN)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


     Số:               / - …

V/v báo cáo sơ kết HKI  năm học

 2014-2015 đối với GDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…………, ngày    tháng     năm 2014

BÁO CÁO

SƠ KẾT KỲ I  NĂM HỌC 2014- 2015

A. ĐÁNH GIÁ

I. Đánh giá chung

Nêu tổng quan về đặc điểm, thuận lợi, khó khăn (khách quan, chủ quan) của địa phương trong năm học 2014-2015; khái quát về thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, những kết quả đạt được trong học kỳ I năm học này về các nhiệm vụ giáo dục thường xuyên.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ

Bám sát các nhiệm vụ cụ thể trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành, phân tích, đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện và kết quả đạt được. Nêu rõ những biện pháp đã chỉ đạo, quản lý trung tâm học tập cộng đồng, công tác tham mưu phối hợp; nêu cụ thể (định lượng) những kết quả đã đạt được trong học kỳ này, so với chỉ tiêu (mục tiêu nhiệm vụ đặt ra) và so sánh với cùng kỳ năm trước) những biện pháp mang lại hiệu quả; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân. Tập trung đánh giá các nội dung sau:

      1.  Kết quả công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ: Đánh giá thực chất mức độ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, mức độ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, mức độ phổ cập giáo dục THCS và phổ cập trung học – nghề của các đơn vị, địa phương để đề nghị công nhận mức độ đạt được của các địa phương, đơn vị và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

1.1 Dân số và người mù chữ

 

 

Dân số trong độ tuổi từ 0- 60 :

 

                                    Trong đó: +  15 - 25 tuổi

                                                      + 26 - 35 tuổi

                                                      + 36 - 60 tuổi

Người mù chữ trong độ tuổi từ 9- 60:

 

                                    Trong đó: +  15 - 25 tuổi

                                                      + 26 - 35 tuổi

                                                      + 36 - 60 tuổi

1.2. Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

1.3. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, mức độ phổ cập giáo dục THCS và phổ cập trung học – nghề

2. Công tác chỉ đạo, phối hợp của các ngành, các cấp trong quá trình triển khai  Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời do thành phố phát động và công tác xây dựng xã hội học tập của địa phương.

3. Kết quả xây dựng mô hình trung tâm học tập cộng đồng hoạt động theo hướng kết hợp với nhà văn hóa, điểm Bưu điện văn hóa xã, thư viện xã...và công tác huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, phương tiện hoạt động cho các trung tâm học tập cộng đồng.

Kết quả đánh giá các trung tâm học tập cộng đồng theo Công văn số 2353/GDTX-BGDĐT ngày 18/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nội dung, chỉ số đánh giá trung tâm học tập cộng đồng.

4. Tình hình giảng dạy ngoại ngữ có yếu tố người nước ngoài, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong các trường Mầm non, TH và THCS ở địa bàn

III. Kết luận chung

Nêu những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, ... qua thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học.

B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

Trên cơ sở tình hình cụ thể của địa phương, các phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ HK II năm học 2014-2015.

C. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)

         

Nơi nhận:

- Sở GDĐT;

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu)