Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Tải tại đây: CV TUYEN SINH GUI CÁC ĐV.doc;Mau bieu 1b_Thong tin chung.xls;Mau bieu 2a_Bao cao KQTS CQ.xls;Mau bieu 3a_Bao cao chi tiet theo nganh.xls;Mau bieu 4a_Du kien KH TS 2015.doc;KIEM TRA LIEN KET DAO TẠO DH,CD,TCCN 2014( chuẩn)GỦI CÁC ĐƠN VỊ.doc