Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Nội dung Thông tư