Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Năm 2014, bình quân các xã đạt 12,97 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Năm 2014, bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 12,97 tiêu chí/xã theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, tăng 1,54 tiêu chí so với cùng kỳ. Trong đó, các xã Đông Sơn, Phục Lễ, Phù Ninh, Thủy Sơn đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí; các xã còn lại đạt bình quân 11,8/19 tiêu chí; số xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên là 7 xã, số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí là 25 xã.

Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng nông thôn mới các xã theo Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố. Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nội đồng cho các xã năm 2014 đạt 20,5 km với kinh phí 29.263 triệu đồng. Xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất tập trung, trong đó điển hình là xã Đông Sơn, Kênh Giang, Phù Ninh và Minh Tân với diện tích từ 22-30 ha/cánh đồng.

Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện chủ đề năm của huyện “Tăng cường kỷ cương – Đổi mới mô hình tăng trưởng – Đẩy mạnh xây dựng  nông thôn mới đã được các cấp, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, từng bước đổi thay diện mạo nông thôn. Đến nay, các xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp với tổng số 13.208 tổ chức, cá nhân và tổng giá trị là 34 tỷ đồng, trong đó: tiền mặt 14 tỷ 896,7 triệu đồng, giá trị tài sản 5 tỷ 306 triệu đồng, đất ở 9.736 m2, đất nông nghiệp 87.063 m2, tăng 7.286 tổ chức, cá nhân và tăng 18 tỷ 285 triệu đồng so với năm 2013. Tại hội nghị tổng kết tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện huyện tặng giấy khen cho 12 tập thể và 22 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Năm 2015, huyện phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 2 đến 3 tiêu chí./.

Phòng VH&TT