Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Nội dung quyết định