Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020
Nội dung quyết định