Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Văn bản chỉ đạo của Trung ương về cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013

- Quyết định số 2157 của Bộ Tư pháp

- Quyết định số 2768 của Bộ Tư pháp

- Thể lệ cuộc thi số 4570