Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Văn bản chỉ đạo của thành phố về cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013

- BC Tinh hinh trien khai cuoc thi

- KH 8071 Tổ chức cuộc thi

- Phoi hop truyen thong

- Phoi hop tuyen truyen pho bien 

- QĐ 263 Thành lập tổ thư ký

- QĐ 685 Thành lập ban giám khảo