Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Tài liệu tham khảo phục vụ cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013

- Hiến pháp năm 2013

- Những nội dung cơ bản của Hiến pháp

- Ý nghĩa của bản Hiến pháp đầu tiên

- Tài liệu về Hiến pháp