Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Công bố Đáp án, Phiếu điểm, Quy chế chấm thi cuộc thi viết “Tìm hiểu 
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”

            Ngày 5/5/2015, Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Trung ương ban hành Quyết định số 850/QĐ-BTC công bố đáp án cuộc thi và Quyết định số 851/QĐ-BTC ban hành Quy chế chấm bài dự thi.

           Đáp án cuộc thi viết được chấm theo thang điểm 100, trong đó, điểm nội dung trả lời 09 câu hỏi (tối đa 90 điểm). Mỗi câu trả lời theo từng ý, mỗi ý có thang điểm cụ thể. Điểm hình thức (tối đa 10 điểm), giám khảo cho điểm hình thức của từng câu, mỗi câu tương ứng 1 điểm và có 1 điểm hình thức cho toàn bài.

            

            

Quy chế chấm bài dự thi cuộc thi viết quy định về nguyên tắc chấm bài dự thi cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, trách nhiệm của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Tổ chức cuộc thi của Trung ương trong quá trình chấm bài dự thi; tổ chức chấm, công nhận kết quả cuộc thi; giải quyết khiếu nại, tố cáo về điểm bài dự thi và những nội dung có liên quan đến chấm bài dự thi. Quy chế này được áp dụng thống nhất trong quá trình chấm bài dự thi của cuộc thi trong phạm vi cả nước, bao gồm: chấm bài dự thi vòng sơ khảo của Ban Tổ chức cuộc thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, bài dự thi của người Việt Nam ở nước ngoài và chấm bài dự thi vòng chung khảo của Ban Tổ chức cuộc thi của Trung ương.