Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Khẩn trương triển khai thực hiện xây dựng các công trình theo Quyết định số 1049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015.

Theo đó, đối với các xã về đích năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân xã khẩn trương triển khai thực hiện xây dựng các công trình theo Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân khai kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015. Xác định rõ nguồn vốn và cam kết bố trí đủ nguồn vốn đối ứng của địa phương trước khi thực hiện đầu tư.

Giao phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng các biểu mẫu và thẩm định về huy động nguồn lực, nguồn vốn đối ứng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của các xã theo quy định; phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng dự toán công trình; quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật về đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã theo quy định.

Các phòng, ban, ngành của huyện căn cứ vào nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các xã khẩn trương thực hiện và chịu trách nhiệm đánh giá, thẩm định các tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành phụ trách báo cáo Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn và các thủ tục về chi đầu tư để giải ngân nguồn vốn theo quy định trước trước thời điểm 30/10/2015./.

Phòng VH&TT