Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
 nhiệm kỳ (2014 – 2018)

1. Đồng chí Vũ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú – Phó Chủ tịch
3. Đồng chí Đỗ Trường Giang - Phó Chủ tịch

4. Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công

5. Đồng chí Lương Minh Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

6. Đồng chí Đỗ Quang Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đồng chí Đoàn Xuân Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành
8. Đồng chí Đồng Hoàng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đồng chí Nguyễn Đức Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành

10. Đồng chí Trần Văn Phương - Ủy viên Ban Chấp hành

11. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương - Ủy viên Ban Chấp hành

12. Đồng chí Trương Thị Hồng Trang - Ủy viên Ban Chấp hành

13. Đồng chí Nguyễn Sơn Hà – Ủy viên Ban Chấp hành

14. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Ủy viên Ban Chấp hành
15. Đồng chí
Lê Thị Mai Chi - Ủy viên Ban Chấp hành.