Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2020

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH
(Kích chuột vào các vị trí sau để xem thông tin chi tiết)

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận


PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng HĐND và UBND quận

2. Phòng Nội vụ  

3. Phòng Tư pháp

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường

6. Thanh tra

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

9. Phòng Y tế

10. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

11. Phòng Kinh tế

12. Phòng Quản lý đô thị


ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin

2. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

3. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng

5. Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên


ĐƠN VỊ PHỐI QUẢN

 1. Ban chỉ huy Quân sự quận

 2. Công an quận