Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020
Quyết định số 1374/QĐ-CT ngày 22/6/2015 về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hải Phòng; thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

di-1374-QĐ-CT.signed. bo TTHC STC.pdf

phu luc a.pdf

phulucb.pdf

phulucc.pdf