Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2019

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương

Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

TTHC thuộc thẩm quyền UBND Thành phố

TTHC thuộc thẩm quyền Sở Công thương

TTHC thuộc thẩm quyền UBND huyện