Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương

Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

TTHC thuộc thẩm quyền UBND Thành phố

TTHC thuộc thẩm quyền Sở Công thương

TTHC thuộc thẩm quyền UBND huyện