Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ 22: Quyết nghị 5 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Sau 3 ngày làm việc,với tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 22 nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp.

 

Đại hội thực hiện 4 nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Đại hội thảo luận sôi nổi Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2010 – 2015,qua đó thống nhất đánh giá toàn diện vai trò lãnh đạo của Đảng bộ quận trong nhiệm kỳ qua, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, nêu rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

 

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa 22, nhiệm kỳ 2015 -2020 gồm 43 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất, ban chấp hành Đảng bộ quận koas 22 bầu ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí, bầu chức danh Bí thư và 2 Phó Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân phi tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Quận ủy; các đồng chí Đào Khánh Hà, Bùi Thanh Sơn tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Phó Bí thư Quận ủy. Đại hội bầu 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 15.

 

Đại hội quyết định mục tiêu tổng quát 5 năm, nhiệm kỳ 2015 – 2020: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy các tiềm năng, lợi thế để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng quận trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố, là đô thị xanh, văn minh, hiện đại; củng cố quốc phòng, an ninh; văn hóa – xã hội phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân”. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội, trong đó quyết nghị 5 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy sức mạnh, trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 – 2020, phấn đấu xây dựng quận trở thành đô thị văn minh, hiện đại, góp phần  cùng thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.