Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Chi tiết xem tại http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=UBNDTP&MenuID=170&ContentID=75143