Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 - Lĩnh vực công nghiệp

- Quyết định về việc thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình

- Quyết định phê duyệt Chương trình và nội dung Chương trình