Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN AN DƯƠNG

––––––

Số:  98  /BC-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

An Dương, ngày 01  tháng 10  năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng;

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2015

––––––––––

 Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng năm 2015 của huyện An Dương trong điều kiện có nhiều thuận lợi: tình hình kinh tế đất nước cũng như thành phố từng bước ổn định, dần phục hồi và có tăng trưởng rõ nét; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn những khó khăn chủ yếu; đó là: tình hình kinh tế trong nước, thành phố, huyện phục hồi chậm; thiên tai, dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ bùng phát cao; tổng cầu xã hội thấp, sức mua thị trường chưa được cải thiện nhiều, các doanh nghiệp trên địa bàn do huyện quản lý theo phân cấp có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, nguồn thu không ổn định; một số vấn đề về kinh tế, xã hội phức tạp nảy sinh... đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực của đời sống xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Song, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân; phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, đặc biệt, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố và giúp đỡ của các sở, ban, ngành thành phố; tình hình kinh tế - xã hội của huyện 9 tháng năm 2015 tiếp tục ổn định và có bước phát triển.

I- Kết quả thực hiện:

1- Phát triển kinh tế:

1.1 - Sản xuất nông nghiệp: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 686,3 tỷ đồng, đạt 76,19%KH, tăng 0,87% so với cùng kỳ.

Trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, mưa lớn kéo dài. Song, các cấp, các ngành, các hộ nông dân đã chủ động khắc phục với nhiều biện pháp tích cực, đẩy mạnh các biện pháp thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa các giống lúa và cây trồng hợp lý, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Triển khai mở rộng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa (khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng).

Tổng diện tích lúa cả năm 6.349,83 ha, đạt 100,79%KH, bằng 94,81% so cùng kỳ, năng suất vụ Đông xuân bình quân đạt 69,05 tạ/ha tăng 0,04% so cùng kỳ. Rau các loại 1.658,75ha, đạt 100,53% KH, bằng 99,78% so cùng kỳ; hoa, cây cảnh 267,04ha, đạt 103,5% KH, tăng 4,78% so cùng kỳ.

Tổng đàn gia cầm 500.000 con, đạt 92,67% KH, bằng 109,1% so cùng kỳ; tổng đàn trâu bò 888 con, đạt 118,4%KH, bằng 85,3% so cùng kỳ; tổng đàn lợn 35.850 0 con, đạt 99,58%KH, bằng 101% so cùng kỳ. Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, quy mô gia trại, trang trại phát triển, nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không phát sinh ổ dịch trên địa bàn.

Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 288,56 ha, sản lượng thu hoạch 1.134 tấn, tăng 2,05% so cùng kỳ.

1.2- Phát triển Công nghiệp - TTCN:

Giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN do huyện quản lý (giá so sánh 2010) ƯTH: 171,9 tỷ đồng, đạt 72,84% kế hoạch, tăng 9,52% so cùng kỳ.

Tổ chức gặp mặt tiếp xúc các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2015; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn chủ động khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, việc làm cho người lao động.

Tiến hành tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND thành phố về Chương trình Khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2015.

Thực hiện tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2015, huyện An Dương có 02 đơn vị là Công ty CPTM Trường Xanh và HTX Thủ công mỹ nghệ An Dương được lựa chọn đăng ký để Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu thành phố bình chọn.

Tổ chức thành công Hội nghị giao ban sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại khối quận huyện của thành phố Hải Phòng quý II năm 2015.

1.3- Thương mại – Dịch vụ: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần khuyến mại, tháng khuyến mại, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá ước thực hiện (giá SS 2010): 1.825,5 tỷ đồng, đạt 75,28% KH, tăng 12,51% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước thực hiện (giá SS 2010): 467,4 tỷ đồng, đạt 75,88% KH, tăng 13,4% so cùng kỳ.

2- Công tác Tài chính - Ngân sách:

- Tổng thu ngân sách nhà nước: 410.769 triệu đồng, đạt 71,4% dự toán năm, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Trong đó : . Thu cân đối ngân sách : 103.606 triệu đồng, đạt 67,1% dự toán năm TP giao, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

. Thu bổ sung từ NS cấp trên: 236.121 triệu đồng, đạt 67% KH năm, bằng 101,8% so cùng kỳ.

. Thu quản lý qua NS:  17.975 triệu đồng - trong đó: thu NS từ hoạt động xổ số 770 triệu đồng, đạt 70% KH, bằng 102,3% so cùng kỳ.

Loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, các khoản thu cân đối ngân sách 9 tháng của huyện thực hiện: 100.129 triệu đồng, đạt 77,44% dự toán năm TP giao, tăng 16,3% so với cùng kỳ.    

          Huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo Thu ngân sách, Ban chỉ đạo Chống thất thu ngân sách của huyện và thành lập 03 Tổ công tác chống thất thu ngân sách nhà nước, đôn đốc thu nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

          Năm 2015, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Các doanh nghiệp do huyện được phân cấp quản lý đều là các doanh nghiệp nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, sức cạnh tranh yếu. 9 tháng đầu năm có 70 DN tạm ngừng hoạt động, giảm so cùng kỳ năm 2014. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ các nguồn thu hiện có và tiềm năng; tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt nguồn thu; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, tránh thất thu, thất thoát và tồn đọng các sắc thuế. Công tác kiểm tra kê khai thuế được tăng cường; 9 tháng kiểm tra kê khai thuế trên 80 đơn vị, qua kiểm tra kê khai tiến hành truy thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp trên 4 tỷ đồng.

Tiến hành triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế, góp phần giảm bớt khó khăn, khôi phục và đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện được 98% số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử và 90% số DN nộp thuế điện tử.

Chỉ đạo Chi cục Thuế huyện tích cực đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế. 9 tháng đã thực hiện 37 quyết định cưỡng chế với số nợ đọng trên 2 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ đọng thuế trên tổng số thu ngân sách năm 2015 ước thực hiện là 10,2% - trong đó nợ có khả năng thu 4,5%. Số nợ đọng của khu vực thuê đất còn lớn nhưng các biện pháp đôn đốc chưa hiệu quả vì hầu hết là các DN đã ngừng hoạt động, tạm đóng mã số thuế, không có khả năng tài chính, mất khả năng thanh toán.

Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành của huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách được tăng cường. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất đang được tích cực triển khai.

Tích cực đẩy mạnh các khoản thu khác trên địa bàn, trong đó có thu từ hoạt động xổ số. Kết quả 9 tháng, thu nộp ngân sách từ hoạt động xổ số của huyện được 770 triệu đồng, đạt 70% KH năm, bằng 102,3% so cùng kỳ.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí xây dựng các hạng mục công trình đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn… thực hiện tốt cuộc vận động “chung tay xây dựng nông thôn mới”.

- Tổng chi NSNN của huyện thực hiện 9 tháng: 337.337 triệu đồng, đạt 62,8% DT năm, bằng 112,6% so cùng kỳ - trong đó: Chi cân đối ngân sách: 291.078 triệu đồng, đạt 65,1% DT năm, bằng 106,4% so cùng kỳ.

Huyện đã đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc quản lý, điều hành ngân sách theo tinh thần Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2015; Hướng dẫn số 01/HD-STC ngày 06/01/2015 của sở Tài chính về hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2015. Triệt để thực hiện tiết kiệm, hiệu quả chi ngân sách.

Năm 2015 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, năm chẵn kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đất nước và Thành phố: 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Đất nước, 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, 60 năm giải phóng Hải Phòng… nhiệm vụ chi ngân sách đặt ra là rất lớn. Trong điều kiện nguồn thu ngân sách địa phương còn hạn chế, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo sắp xếp các khoản chi theo thứ tự ưu tiên, trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả; nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chi an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Kết quả, 9 tháng chi ngân sách huyện đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, không để xảy ra tình trạng chậm lương, nợ BHXH và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Kho bạc Nhà nước duy trì và nâng cao chất lượng quản lý quĩ ngân sách, chất lượng kiểm soát chi, đảm bảo an toàn quỹ. Tập trung đầy đủ, kịp thời các nguồn thu vào ngân sách, điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách đúng qui định. Tổng thu ngân sách nhà nước qua kho bạc 573,069 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Tổng chi 949,532 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Các ngân hàng đẩy mạnh công tác huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, triển khai các gói hỗ trợ tín dụng đảm bảo quy định, đáp ứng nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế và cho vay chính sách xã hội.

        3 - Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường:  Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường được quan tâm, có chuyển biến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai năm 2013.

Xây dựng kế hoạch kiểm kê đất đai năm 2015 và triển khai thực hiện.

Tập trung công tác bồi thường GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn; cụ thể: Dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 2, đã thu hồi 198 ha đất của 926 hộ dân, kinh phí bồi thường hỗ trợ 439 tỷ đồng. Dự án xây dựng đường Giao thông đô thị giai đoạn 2 (10 ha đất phi nông nghiệp) đã hoàn thành trích lục nguồn gốc đất trình xác định giá. Dự án mở rộng Quốc lộ 10, đã bàn giao cho chủ đầu tư diện tích đất hành lang Quốc lộ; hoàn thành kiểm kê hiện trạng trên diện tích đất thu hồi và tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Xem xét, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của công dân liên quan đến giao cấp đất, thực hiện dự án trên địa bàn thuộc thẩm quyền huyện.

Cấp 1.585 GCN quyền sử dụng đất cho công dân (trong đó 225 GCN quyền sử dụng đất cấp lần đầu).

Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; phối hợp với sở Tài nguyên & Môi trường kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về môi trường tại 50 đơn vị; tập trung giải quyết khiếu kiện của công dân về hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường tại C.Ty CP luyện gang Vạn Lợi, C.Ty Foodex…; phê duyệt 12 hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường và 13 Đề án bảo vệ môi trường.

          4- Văn hoá - Xã hội:

 * Công tác giáo dục và đào tạo: Huy động ra lớp mẫu giáo 5 tuổi và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, không có học sinh bỏ học. 

Công tác giáo dục toàn diện ở các ngành học, bậc học được quan tâm, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên. Thi học sinh giỏi bậc THCS các môn văn hóa đạt 79 giải cấp thành phố, 04 giải cấp quốc gia. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được quan tâm đầu tư, bổ sung; mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác quản lý trong các nhà trường, từng bước hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đến tháng 6 năm 2015, toàn huyện đã có 29/54 - đạt tỷ lệ 54% số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia.

Chấn chỉnh và cơ bản đưa vào nền nếp công tác dạy thêm, học thêm, quản lý thu chi tài chính trong các trương học. Tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động của các cơ sở mầm non ngoài công lập, đặc biệt là các nhóm trẻ gia đình.

Duy trì các loại hình đào tạo tại trường trung cấp nghề, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động trong độ tuổi trên địa bàn; tổ chức lớp đào tạo nghề sơ cấp cho lao động nông thôn trong Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Đào tạo nghề lao động nông thôn đến năm 2020”.

* Công tác văn hoá, thông tin truyền thông, thể dục thể thao, phát thanh:

Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, giải pháp của thành phố và huyện về đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các văn bản pháp luật mới ban hành; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện chủ đề năm của TP và huyện “Phục hồi kinh tế- Đổi mới mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng với qui mô, hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả.

Phong trào xây dựng làng văn hoá, khu dân cư văn hoá, tổ dân phố văn hoá, gia đình văn hoá tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá được tăng cường; đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra tại các điểm hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, cơ sở tổ chức tín ngưỡng và lễ hội; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý một số trường hợp vi phạm. Duy trì, tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ quần chúng; tổ chức và tham gia các cuộc thi, hội diễn theo kế hoạch. Toàn huyện đã trang trí 15 dàn Panô thông tin cổ động, diện tích trên 4000 m2; 450 Panô lẻ, 600 băng zôn, trên 2.000 cờ các loại; 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trang trí tuyên truyền trong dịp Lễ, Tết, kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở...

- Tổ chức tốt 7 đêm văn nghệ quần chúng; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thơ với gần 30 tiết mục của 10 câu lạc bộ xã, thị trấn cùng tham gia.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển, chất lượng ngày càng nâng cao. Tổ chức nhiều hội thi, hội diễn cấp huyện; tham gia Hội diễn do thành phố tổ chức đạt kết quả.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, giải pháp của thành phố và huyện về đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện chủ đề năm 2015 của thành phố và huyện “Phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và Xây dựng nông thôn mới”; tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 2013, các luật mới được ban hành, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố với quy mô, hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả .

Đảm bảo chất lượng và thời lượng phát thanh, nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, các sự kiện chính trị của đất nước, thành phố và huyện. Tổng số đã phát 278 chương trình, tăng 4 chương trình so với KH; phát 3.198 tin bài, tăng 418 tin, bài so với KH; cộng tác đưa 14 tin truyền hình, 39 tin bài phát thanh FM.

* Công tác y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức, kiến thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì, đẩy mạnh. Chủ động kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh. Quản lý và thực hiện hiệu quả các chương trình y tế quốc gia. Thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất, đặc biệt là đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên Đán Ất Mùi và tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

* Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình:

Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền về các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu công tác Dân số - KHHGĐ; thực hiện có hiệu quả chiến dịch truyền thông lồng ghép, đáp ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hoá gia đình năm 2015 tại 16 xã, thị trấn. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,46%, giảm 0,06% so với cùng kỳ; tỷ suất sinh 8,83%, giảm 0,33% so với cùng kỳ; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 7,74%, tăng 1,47% so với cùng kỳ.

 * Công tác Lao động - TB&XH: Công tác lao động, việc làm được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; tình hình lao động việc làm ổn định, không có tranh chấp lao động xảy ra trên địa bàn.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách xã hội đối với các đối tượng được thụ hưởng. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, xã hội vào dịp Tết Nguyên Đán, ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) và Quốc khánh (2/9), tổng số quà tặng 34.328 suất, trị giá 10.179 triệu đồng (tăng 64,5% so cùng kỳ 2014);  cấp thẻ BHYT cho 15.450 các đối tượng chính sách và 2.250 trẻ em dưới 6 tuổi; rà soát, hoàn thiện 40 hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu " Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". Thực hiện hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ Tướng Chính phủ được 98 nhà, với kinh phí hỗ trợ 2.980 triệu đồng. Chi trả trợ cấp thường xuyên 9 tháng đầu năm 2015 cho 77.177 lượt đối tượng, số tiền 46.800 triệu đồng ( tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2014);  trợ cấp 1 lần cho 74.725 đối tượng, số tiền 4.019,5 triệu đồng ( tăng 48,6% so với cùng kỳ năm 2014). Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thường xuyên được quan tâm, thực hiện có hiệu quả; đẩy mạnh và tổ chức tốt các hoạt động vì trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu và Tháng hàng động vì trẻ em.

* Bảo hiểm xã hội: Tuyên truyền, phát triển 533 đơn vị, tăng 52 đơn vị so với cùng kỳ. Tổng thu bảo hiểm đạt 467,812 tỷ đồng, bằng 67,8% kế hoạch năm; chi các chế độ bảo hiểm đảm bảo chi đúng, đủ, an toàn, tổng chi 279,9 tỷ đồng, tăng 20,65% so với cùng kỳ.

5- Công tác nội chính:

* Công tác nội vụ và cải cách hành chính: Tổ chức ký giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ký cam kết phòng chống phiền hà, sách nhiễu trong cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ năm 2015. Phong trào thi đua ở các cấp, các ngành được duy trì và nhân rộng; kịp thời biểu dương, khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Kiện toàn, bổ sung chức danh lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức chuyên môn ở một số phòng, ban, một số xã, trường học do yêu cầu nhiệm vụ công tác, có sự thay đổi và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Tổ chức thành công 02 kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn và thi tuyển viên chức sự nghiệp, giáo dục đúng quy định. Chỉ đạo HĐND các xã, thị trấn hoạt động và tổ chức tốt các kỳ họp theo luật định. Chỉ đạo, hướng dẫn một số tổ chức hội tiến hành Đại hội nhiệm kỳ đảm bảo quy định.

Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động tôn giáo được quan tâm, chấn chỉnh các hoạt động không đúng quy định liên quan đến tôn giáo trên địa bàn.

Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; thành lập 03 đoàn công tác tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh công tác cải cách hành chính tại một số địa phương và cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Văn phòng UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

 * Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, chương trình công tác phòng chống tham nhũng năm 2015 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra theo lĩnh vực chuyên ngành và địa phương.

Kết luận kiểm tra công tác thu, chi các khoản đóng góp của học sinh trong 02 năm học 2013-2014, 2014-2015 tại 50 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc huyện. Hoàn thành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 04 xã: Lê Lợi, An Hòa, An Hưng, Nam Sơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tổ chức tốt công tác tiếp dân; tiếp nhận; kịp thời phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định. Tiếp 16 lượt công dân; tiếp nhận 43 đơn kiến nghị; chuyển UBND xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền 08 đơn; đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện giải quyết 35 đơn. Kết quả đã giải quyết xong 14 đơn, đang chỉ đạo xem xét 21 đơn.

* Công tác tư pháp:  Xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, thẩm định, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính hợp pháp của văn bản. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch đảm bảo trình tự, thủ tục quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở.

* Công tác quân sự, quốc phòng địa phương: Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2015 là 245 công dân. Lực lượng vũ trang huyện duy trì nền nếp, chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng, thường xuyên kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị tự vệ; nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Xây dựng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2015.

* Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội:  Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động phá hoại, gây mất ổn định an ninh trật tự; đẩy mạnh tuần tra vũ trang, chốt điểm. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và huyện. Nắm tình hình và thực hiện kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII. 

Công tác đấu tranh chuyên án, điều tra phá án đạt hiệu quả; phạm pháp hình sự xảy ra 35 vụ (tăng 7 vụ so với cùng kỳ), điều tra làm rõ 30 vụ, bắt 58 đối tượng, đạt 85%; bắt 11 vụ phạm tội về ma tuý (giảm 4 vụ so với cùng kỳ); xử lý 62 vụ, 258 đối tượng đánh bạc, số đề (tăng 9 vụ, 90 đối tượng so với cùng kỳ).

Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định và giữ vững, không xảy ra đột xuất, bất ngờ.

 

 

 

6 - Về thực hiện chương trình công tác năm 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố giao

* Nhiệm vụ 1: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạt tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện đến năm 2015; xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (giao triển khai trong Quý IV): Ủy ban nhân dân huyện đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện.

* Nhiệm vụ 2: Tiếp tục triển khai xây dựng trụ sở làm việc khối Đoàn thể huyện: Thi công xong phần thô, bắt đầu hoàn thiện công trình.

* Nhiệm vụ 3: Tiếp tục xây dựng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường 208 giai đoạn 2 từ cầu chui Quốc lộ 10 đến Thị trấn An Dương (giao triển khai trong Quý III): Hoàn thành hệ thống thoát nước và đang triển khai thi công mặt đường.

* Nhiệm vụ 4: Xây dựng đường liên xã Đặng Cương - Quốc Tuấn đi bến phà An Kiều (giao triển khai trong Quý II): Chưa triển khai do chưa cân đối được nguồn vốn.

* Nhiệm vụ 5: Cải tạo, nâng cấp, đường liên xã Lê Lợi - Đặng Cương đoạn từ đường An Kim Hải đến Tỉnh lộ 351 (giao triển khai trong Quý II): Đã thi công hoàn thành 700m/2.200m.

* Nhiệm vụ 6: Tập trung rà soát, đề xuất giải quyết tồn tại các dự án giao đất cho công dân làm nhà ở: Đang thực hiện.

* Nhiệm vụ 7: Tiếp tục tập trung công tác GPMB khu nhà ở, Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn II, đường giao thông đô thị: Đang thực hiện đảm bảo tiến độ giao.

* Nhiệm vụ 8: Triển khai xây dựng trụ sở làm việc UBND huyện: Hoàn thành công tác lập hồ sơ ban đầu để trình thành phố phê duyệt.

* Nhiệm vụ 9: Quy hoạch phân khu chi tiết tỷ lệ 1/2000 huyện (triển khai Quý I, hoàn thành trong Quý III): Đang thực hiện.

 

7 - Kết quả thực hiện chủ đề năm .

7.1. Phục hồi kinh tế :

Tiến hành triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế, góp phần giảm bớt khó khăn, khôi phục và đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện được 98% số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử và 90% số DN nộp thuế điện tử. 9 tháng năm 2014 số doanh nghiệp trên địa bàn ngừng sản xuất, đóng mã số thuế: 70 doanh nghiệp, giảm so với cùng kỳ năm 2013; phối hợp tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn, các khu CN. Kết quả thực hiện thu ngân sách 9 tháng năm 2015 của huyện là tương đối khả quan (thu cân đối ngân sách TH đạt 65,8% dự toán năm và bằng 115,5% so cùng kỳ). Loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất (do tác động của nhiều yếu tố khách quan), các khoản thu cân đối ngân sách 9 tháng của huyện đạt 75,77% kế hoạch dự toán năm và tăng 13,8% so với cùng kỳ. Sau 2 năm (2012, 2013) hụt thu, kết quả thực hiện thu ngân sách 9 tháng năm 2015 của huyện thể hiện sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế huyện. 

Tích cực tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình sản xuất kinh doanh, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp GCN QSD đất,  GCN đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh và HTX trên địa bàn theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã, đảm bảo trình tự thủ tục quy định, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, góp phần tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn. 9 tháng đầu năm 2015, cấp 1.585 GCNQSD đất trong đó cấp lần đầu 225 giấy;  cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho 895 hộ tăng 40,3% so cùng kỳ năm 2014.

7.2. Đổi mới mô hình tăng trưởng:

- Đổi mới mô hình tăng trưởng từ phát triển theo chiều rộng, chuyển trọng tâm sang đẩy mạnh tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao chất lượng hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế. Nên mặc dù số doanh nghiệp ngừng sản xuất, đóng mã số thuế vẫn tiếp tục phát sinh, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN, giá trị thương mại dịch vụ của huyện vẫn tăng so cùng kỳ, cụ thể :

-  Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 171,9 tỷ đồng tăng 9,52% so với cùng kỳ.

- Doanh thu các ngành dịch vụ: 467,4 tỷ đồng tăng 13,4% so cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa : 1.825,5 tỷ đồng tăng 12,51% so cùng kỳ.

 Từng bước thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, từ khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch. Tích cực chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, tăng diện tích trồng hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, chuyển vùng sâu trũng năng suất trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản;

7.3. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

 Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và phương pháp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Chỉ đạo tập trung nguồn lực, tiến hành lồng ghép các chương trình mục tiêu, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng NTM. 

Tập trung chỉ đạo tích cực việc triển khai thi công các công trình, hạng mục công trình XDCB thuộc kế hoạch đầu tư  XD NTM năm 2015, đảm bảo tiến độ, giải ngân theo kế hoạch, gồm 38 công trình – trong đó: có 05 công trình đã hoàn thành, 29 CT đang tổ chức thi công, 04 CT của 02 xã An Đồng và Nam Sơn mới được TP phê duyệt bổ sung đang tiến hành các thủ tục đầu tư.

Tuyên truyền, vận động các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội và nhân dân nhân dân tích cực hưởng ứng và cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, bằng các hành động thiết thực, như: hiến đất làm đường giao thông thôn xóm, đường giao thông nội đồng, đóng góp ngày công lao động, kinh phí làm nhà văn hóa thôn, các công trình thoát nước khu dân cư. Thực hiện Đề án xi măng làm đường giao thông nội đồng, đường giao thông thôn, xóm, năm 2015, các xã, TT trên địa bàn huyện đăng ký (đợt I) làm 152,6 km đường giao thông nông thôn. Kết quả thực hiện đến ngày 30/9 các xã, TT thuộc huyện đã tiếp nhận được 19.126/25.693 tấn xi măng (đạt 74,4% kế hoạch đăng ký), làm được 92,47 km/152,67 km đường giao thông nông thôn – trong đó: đường giao thông nội đồng: 8,75km, đường giao thông thôn, xóm, khu dân cư: 83,72 km; kinh phí ký huy động được trên 50 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2015, toàn huyện đã đạt trung bình 14,8/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia XD NTM. Trong đó 01 xã (xã An Hồng) đạt cơ bản 19/19 tiêu chí, là 01 trong 03 xã của thành phố đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2013. Các xã còn lại: có 01 xã đạt 17/19 tiêu chí (xã Tân Tiến), 04 xã đạt 16/19 tiêu chí (xã An Hòa, An Đồng, Đặng Cương, Nam Sơn); 03 xã đạt 15/19 tiêu chí (xã An Hưng, Đồng Thái, Hồng Phong); 02 xã đạt 14/19 tiêu chí (xã Hồng Thái, Lê Lợi, ); 02 xã đạt 13/19 tiêu chí (xã Bắc Sơn, Lê Thiện); 01 xã đạt 12/19 tiêu chí (xã Đại Bản) và 01 xã đạt 11/19 tiêu chí (xã Quốc Tuấn).

Năm 2015, huyện có 05 xã đăng ký và được UBND thành phố phê duyệt xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, là: xã Tân Tiến, An Hòa, An Đồng, Đặng Cương và Nam Sơn; nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến hết năm 2015 của huyện là 06 xã, bằng 40% số xã.

II.  Đánh giá chung:

- Giá trị sản xuất các ngành kinh tế (giá so sánh 2010): 

+ Giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp – Thủy sản: 686,3 tỷ đồng, đạt 76,19% KH, tăng 0,87% so với cùng kỳ.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN (huyện quản lý):  171,9 tỷ đồng, đạt 72,84% KH, tăng 9,52% so với cùng kỳ.

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa: 1.825,5 tỷ đồng, đạt 75,28% KH, tăng 12,51% so cùng kỳ.

+ Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống: 467,4 tỷ đồng, đạt 75,88% KH, tăng 13,4% so cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách nhà nước: 408,621 tỷ đồng, đạt 71% dự toán năm, tăng 25,8%  so với cùng kỳ; trong đó thu cân đối ngân sách: 101,458 tỷ đồng, đạt 65,8% dự toán năm, tăng 15,5% so với cùng kỳ (loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, các khoản thu cân đối ngân sách 9 tháng của huyện thực hiện: 97,981 tỷ đồng, đạt 75,77% dự toán năm TP giao, tăng 13,8% so với cùng kỳ.      

- Tổng chi ngân sách nhà nước:  337,337 tỷ đồng, bằng 62,8% dự toán năm, tăng 12,6% so với cùng kỳ.

- Tỷ lệ tăng chung của dân số:  0,46%, giảm 0,06% so với cùng kỳ.

- Tỷ lệ lao động có việc làm 98%, đạt 100% KH.

- Tỷ lệ hộ nghèo 2,42%.

- Tỷ lệ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh 99,99%, đạt 100% kế hoạch.

- Số xã phù hợp với trẻ em 15 xã, đạt 93,75% kế hoạch.

- Tổng số cháu đi nhà trẻ 885 cháu, đạt 92,86% kế hoạch; trong đó ngoài công lập 102 cháu, đạt 118,6% kế hoạch.

- Tổng số học sinh đi Mẫu giáo 8003 cháu, đạt 108,56% kế hoạch; trong đó ngoài công lập 396 cháu, đạt 92,52% kế hoạch.

- Tiểu học: Số lớp 398 lớp, đạt 101,02% kế hoạch; số học sinh 14.555 học sinh, đạt 108,55% kế hoạch, trong đó 3387 học sinh mới tuyển lớp 1, đạt 110,36% kế hoạch.

- Trung học cơ sở: Số lớp 225 lớp, đạt 100,45% kế hoạch; số học sinh 7.898  học sinh, đạt 101,49% kế hoạch, trong đó 2.159 học sinh mới tuyển lớp 6, đạt 98,9% kế hoạch.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 72,8%, đạt 92,15% kế hoạch.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Toàn huyện đạt bình quân 14,8/19 tiêu chí, bằng 102,07% kế hoạch; trong đó 5 xã đăng ký hoàn thành năm 2015 đạt 16,2 tiêu chí.

Tình hình kinh tế - xã hội huyện 9 tháng năm 2015 ổn định và có tăng trưởng; một số ngành, lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ. Trong nông nghiệp đẩy mạnh đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao. Tập trung cao các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư theo kế hoạch và thực hiện phương thức xã hội hoá. Công tác bồi thường GPMB thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo quy định.

Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, dân số - KHHGĐ, thực hiện chính sách xã hội được chú trọng. Tình trạng dạy thêm, học thêm, thu sai quy định tiếp tục được chấn chỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm và tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố và huyện. An sinh xã hội được quan tâm chú trọng, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên; công tác giải quyết các vụ việc khiếu kiện bức xúc, kéo dài đạt kết quả nhất định; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm, đẩy mạnh. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; quốc phòng địa phương được củng cố.

Tuy nhiên, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện 9 tháng năm 2015 còn một số tồn tại, hạn chế chủ yếu; đó là:

- Các cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa thực sự mang lại hiệu quả, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tạm đóng mã số thuế còn lớn.

- Nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn còn hạn chế và thiếu ổn định. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất chưa thực hiện được do thị trường bất động sản chưa thực sự khởi sắc và vướng mắc về thủ tục đấu giá chậm được giải quyết; khó khăn về nguồn kinh phí GPMB, XD cơ sở hạ tầng.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, các hoạt động tôn giáo đã được quan tâm nhưng chưa quyết liệt và đồng bộ; ở từng lĩnh vực, từng mặt còn hạn chế. 

- Chất lượng, hiệu quả hoạt động một số phong trào thi đua chưa cao. Chất lượng hoạt động của một số làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa còn hạn chế. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở một số địa phương chưa triệt để. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục còn để dư luận bức xúc. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa huyện còn chưa đáp ứng yêu cầu.

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân có vụ việc còn chậm, còn tình trạng trông chờ, né tránh trách nhiệm.

- Tình hình ngừng việc tập thể trên địa bàn, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, an ninh nông thôn, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên:

Ngoài những nguyên nhân khách quan; các địa phương, đơn vị có thời điểm chưa bám sát chương trình công tác đã đề ra; một số công việc còn bị động, chạy theo sự vụ phát sinh. Chất lượng tham mưu, đề xuất, phối hợp giải quyết công việc của một số ngành, địa phương chưa đảm bảo, chưa kịp thời, thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao.

 

III - Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2015:

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2015; các ngành, các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các biện pháp chỉ đạo của huyện, trong đó cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1- Tiếp tục cụ thể hóa, đề ra giải pháp sát hợp thực hiện Chương trình công tác năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của Ủy ban nhân dân huyện; Chương trình hành động số 14/Ctr-UBND ngày 26/01/2015 của UBND huyện thực hiện chủ đề năm "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới".

2- Rà soát các chỉ tiêu về KT-XH, các nguồn thu trên địa bàn đã thực hiện trong 9 tháng năm 2015; nhận định, đánh giá tình hình, đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, khó khăn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, dự toán ngân sách năm 2015 đã đề ra. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế. Đẩy nhanh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các địa điểm đã được phê duyệt, tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo cân đối nguồn vốn thực hiện các dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn bảo đảm tuân thủ đúng qui định của pháp luật.

3- Tiếp tục chỉ đạo chiến dịch phòng trừ sâu bệnh cho các trà lúa; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông và tổ chức thực hiện. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm.

Đảm bảo đủ nước và điều tiết nước phục vụ sản xuất; xử lý kịp thời, triệt để các hành vi vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng chống thiên tai, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 5 xã đăng ký cơ bản hoàn thành các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

4- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật nông thôn. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và việc làm ổn định cho người lao động.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, khai thác và huy động các nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản, kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch và chuyển tiếp. Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý đầu tư và xây dựng, nâng cao chất lượng công trình. Đảm bảo cung cấp điện ổn định theo kế hoạch, đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện.

5- Tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; chú trọng kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường, đặc biệt là việc sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp được nhà nước giao, cho thuê đất; việc giao, cho thuê, chuyển nhượng đất không đúng thẩm quyền, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở một số xã; xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn. Tập trung cao công tác kiểm kê, bồi thường - GPMB các dự án đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn. Tập trung giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trong lĩnh vực đất đai, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng theo chỉ đạo của UBND thành phố. Khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ, trong đó quan tâm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho công dân. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải trên địa bàn.

6- Thực hiện tốt chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Điều tra khảo sát người nghèo giai đoạn 2016 – 2010, xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2016, tăng tỷ lệ lao động có việc làm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1956/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề lao động nông thôn đến năm 2020”.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh xã hội hoá y tế; đẩy nhanh thực hiện chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020; tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân; thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tăng cường các biện pháp kế hoạch hoá gia đình, giảm sinh, hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên và người sinh con thứ 3 trở lên.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, chủ đề năm 2015 của thành phố và huyện, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ thành phố và hướng tới Đại hội XII của Đảng.

Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, phát triển thể thao thành tích cao, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; nâng cao chất lượng hoạt động của các làng, tổ dân phố văn hoá. Tăng cường công quản quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, lễ hội, quản lý các di tích lịch sử văn hóa; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

7- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước tại địa phương; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của cán bộ, công chức.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, vai trò của Thủ trưởng, người đứng đầu địa phương, đơn vị.

Tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa, kiểm tra, thanh tra những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; phát hiện xử lý theo thẩm quyền và đề xuất xử lý kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo kê khai minh bạch tài sản của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành. Tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng, đơn thư phát sinh, không để phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng công tác công chứng, chứng thực, hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản qui phạm pháp luật theo phân cấp.

8- Đảm bảo quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiếu đấu, chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn địa bàn. Hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2015; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm; kế hoạch về phòng, chống các loại tội phạm. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, chủ động giải quyết, xử lý kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn.

 

IV - Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung cao chỉ đạo, rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao; đề ra giải pháp, biện pháp cụ thể, sát thực để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ công tác còn lại của năm kế hoạch 2015. Đổi mới hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, bổ khuyết việc thực hiện các chương trình, kế hoạch. Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực có khó khăn, còn tồn tại. Nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động đề xuất, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo qui định.

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2015 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức. Các địa phương, các ngành, quân và dân trong toàn huyện cần quyết tâm cao, phát huy kết quả đã đạt được 9 tháng năm 2015; khắc phục khó khăn, tồn tại, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2015./.

 

  

 

 

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Các Ban xây dựng Đảng, VP HU;

- MTTQ và các tổ chức đoàn thể;

- Các phòng, ban , ngành;

- C.PVP UBND huyện;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Thanh

 

 Tải về : BAO CAO 9 THANG.pdf