Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Tải về tại đây:  

Luật XLVPHC: Luật xử lý VPHC.doc

Nghị định 139: NĐ139-2013-NĐ-CP.doc