Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Tải về tại đây: QĐ44-Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.pdf