Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
 Tải về:   Tiêu chuẩn thiết kế đê biển (PDF).rar