Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 1/9, Bộ KH&CN - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

Thông tư  quy định: Quản lý, xử lý tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý, xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý, xử lý tài sản là vật tư thu được trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý tài chính trong quá trình xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể: 

Thông tư dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật KH&CN, bao gồm: Tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Tài sản là kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN thể hiện dưới dạng tài sản hữu hình và tài sản vô hình; Tài sản là vật tư thu được trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

Thông tư quy định nguyên tắc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Theo đó, chỉ thực hiện trang bị tài sản cần thiết phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ KH&CN theo quy định của pháp luật. Việc trang bị tài sản phải phù hợp với nhiệm vụ được giao, dự toán được phê duyệt, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tài sản phải được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán, báo cáo, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định của pháp luật. Tài sản là kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN, hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng kết quả đó phải được xác định cụ thể trong thuyết minh các nhiệm vụ KH&CN. Tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phải được xử lý kịp thời theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan khi nhiệm vụ KH&CN hết thời hạn thực hiện theo Hợp đồng hoặc có quyết định chấm dứt thực hiện hoặc chưa hết thời hạn thực hiện theo Hợp đồng nhưng không còn nhu cầu sử dụng. Việc quản lý, xử lý tài sản được thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi vi phạm phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng hướng dẫn 5 hình thức xử lý tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà nước, bao gồm: Điều chuyển tài sản; thanh lý tài sản; bán tài sản; Nhà nước chuyển giao tài sản không bồi hoàn; xử lý theo hợp đồng đối với tài sản thuê để thực hiện nhiệm vụ KHCN.

Trong đó có một số hình thức có tính chất đặc thù là: Ưu tiên bán trực tiếp cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN và Nhà nước chuyển giao không bồi hoàn tài sản được trang bị để thực hiện nhiệm vụ KHCN liên kết.

P.V (Theo truyenthongkhoahoc.vn)