Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11/2015
Tải về.