Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2019
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận Kiến An
Bản công bố