Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019
Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 9/12/2015 của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016