Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
123_1.signed.pdf