Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019

Sáng ngày 07/01/2016, tại Hội trường Quận ủy, Quận ủy Kiến An tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nhanh các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Vương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy (trực tiếp truyền đạt các nội dung tại Hội nghị); đại biểu lãnh đạo Phòng Tuyên truyền, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy theo dõi Đảng bộ quận Kiến An; đồng chí Lê Trí Vũ - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy; các đồng chí Phó Bí thư Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; các đồng chí nguyên lãnh đạo quận các thời kỳ nghỉ hưu trên địa bàn; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy; lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Quận ủy quản lý.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Văn Vương - Phó Trưởng ban Thường trực - Ban Tuyên giáo Thành ủy, truyền đạt, quán triệt nhanh nội dung cơ bản các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; trong đó đi sâu giới thiệu, phân tích, làm rõ thêm 5 vấn đề quan trọng mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua: Việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước (1986 - 2016); việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020); về dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); về dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; về các dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề, nội dung quan trọng khác mà Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất thông qua.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Trí Vũ - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy tập trung nghiên cứu, tổ chức việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai Kế hoạch số 09-KH/QU ngày 04/01/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy, trong đó yêu cầu việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền phải kịp thời, thiết thực, hiệu quả, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; việc quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ quận Kiến An hoàn thành trước ngày 15/01/2016.

(Trần Quốc Nam)