Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020Đính kèm Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Thu moi.PDF