Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Cải tạo, nâng cấp đường tổ dân phố Vân Quan, phường Đa Phúc (Giai đoạn 2)

 

Quy mô đầu tư:

+ Xây dựng tuyến đường quy mô Bn = 7m; Bm = 5m, hè đường hai bên;

+ Xây dựng cầu bản qua kênh tưới tiêu trên tuyến đường B=6m; L = 9m

Thời gian thực hiện dự án: Quý II - IV, năm 2016.