Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Thôn Quần Mục 4, xã Đại Hợp đón nhận danh hiệu thôn văn hóa

cấp huyện giai đoạn 2012- 2015

        Thôn Quần Mục 4, xã Đại Hợp tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện giai đoạn 2012- 2015.

       Thôn có 240 hộ dân, với 951 nhân khẩu. Trong đó có 2/3 số hộ dân làm nghề ngư nghiệp và dịch vụ. Thực hiện phong trào ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’, dưới sự  lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ và nhân dân thôn Quần Mục 4, xã Đại Hợp đã tích cực đoàn kết, thi đua lao động sản xuất. Nhân dân trong thôn đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khai thác đánh bắt thủy hải sản xa, ven bờ; đồng thời đẩy mạnh các ngành nghề kinh doanh, góp phần đưa đời sống của nhân dân ngày một phát triển. Theo báo cáo tổng hợp, hiện nay trong thôn có tới 90% hộ kinh tế khá ổn định với nhà ở kiên cố, có phương tiện sinh hoạt hiện đại; hộ nghèo giảm xuống còn dưới 4,16% theo tiêu chí hộ nghèo và tái nghèo. Việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp với nhà nước, với địa phương cũng luôn được nhân dân trong thôn tích cực tham gia hưởng ứng, tiêu biểu là việc vận động các gia đình, dòng họ thực hiện tốt hương ước quy ước của thôn và phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới. Trong phong trào này, nhân dân trong thôn đã tham gia hiến hàng nghìn m2 đất và đóng góp từ 150 đến 250 triệu đồng cùng với địa phương mở rộng và làm đường giao thông nông thôn.

       Song song với các hoạt động trên, thôn Quần Mục 4, xã Đại Hợp còn luôn quan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ch­ương trình giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Dân số - KHHGĐ. Các thiết chế văn hoá, hạ tầng cơ sở tiếp tục đ­ược bổ sung, đầu t­ư, nâng cấp; phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT đư­ợc phát triển, duy trì, kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần và nâng cao sức khoẻ của nhân dân. Đến nay, trên 90% số hộ trong thôn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Các hủ tục được xoá bỏ, tệ nạn xã hội đ­ược đẩy lùi, thực hiện khá hiệu quả về thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang. Dân chủ được mở rộng, truyền thống, đạo lý dân tộc, kỷ c­ương phép nước, tình làng nghĩa xóm đ­ược đề cao, hư­ơng ư­ớc của làng đ­ược mọi ng­ười tôn trọng và cùng nhau thực hiện. Nhân dân trong làng chấp hành tốt chủ trư­ơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước. Đặc biệt, nhân dân trong thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động con cháu tích cực tham gia trồng cây chắn sóng, nâng cao ý thức bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ môi trường sinh thái, để tạo thu nhập và tránh thiệt hại cho nhân dân địa phương trong mùa mưa bão.

          Từ những kết quả nổi bật trên, thôn Quần Mục 4 xã Đại Hợp đã được UBND huyện xét và công nhận thôn văn hóa cấp huyện giai đoạn 2012- 2015.

Trong thời gian tới nhân dân thôn Quần Mục 4 sẽ tiếp tục đoàn kết phát huy tinh thần dân chủ, tích cực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng Nông thôn mới, chung sức cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương sớm hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM theo đúng lộ trình của huyện đề ra.

                                                                      Bùi Thùy