Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016