Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016