Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016