Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II năm 2016