Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II năm 2016