Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Sở Du lịch


Địa chỉ:
 Số 72 Trần Phú

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo Sở

Giám đốc: Nguyễn Thị Thương Huyền

Phó Giám đốc: Vũ Huy Thưởng

Phó Giám đốc: Lê Trung Sơn


Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch