Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng


Quyết định số 1316/2016/QĐ-UBND, ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 1316-2016-QĐ-UBND.pdf